1.1 Εισαγωγή 

Ο σκοπός της λειτουργίας του i-barista.com.cy είναι η λιανική και χονδρική πώληση προϊόντων καφέ, τα οποία επιτρέπονται βάση της Κυπριακής νομοθεσίας να διακινούνται μέσω του διαδικτύου.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι η εταιρεία ‘’i-barista.com.cy’’ που εδρεύει στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 23β, Πέρα χωριό Νήσου.

Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρεία είναι +357 22256063 και το email επαφής είναι το info@i-barista.com.cy.

Οι παρόντες όροι χρήσης διέπουν τις συναλλαγές, τις αγορές, τις επιστροφές, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, την χρήση των δεδομένων της ιστοσελίδας,  την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των συναλλαγών του κάθε χρήστη.

1.2 Συναίνεση

Κατά την είσοδο σας ή την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα i-barista.com.cy θεωρείται ότι συμφωνείτε και δέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.  Για τον λόγο αυτό παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο και σε περίπτωση που διαφωνείτε ή διαφωνήσετε μελλοντικά με μέρος ή το σύνολο των όρων, επικοινωνήστε άμεσα με το i-barista.com.cy.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

1.3. Παρεχόμενες Πληροφορίες/ Προϊόντα

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ό,τι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

1.4. Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

1.5 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

1.6. Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης/πελάτης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα i-barista.com.cy για: 

 1. Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, 
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π., 
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Συναλλαγές ​

2.1 Τιμές

Οι τιμές που αναγράφονται είναι οι τελικές, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των πελατών. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο πελάτης κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παρήγγειλε θα καταβάλει το τίμημα, το οποίο αναγράφονταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.​

2.2 Στοιχεία Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών – Ασφάλεια Συναλλαγών

Στοιχεία πιστωτικών καρτών σας ζητούνται κατά την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας εφόσον επιλέξετε τον σχετικό τρόπο πληρωμής και αφορούν αποκλειστικά την ηλεκτρονική διαβίβαση τους μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος προς το τραπεζικό ίδρυμα για την ολοκλήρωση της πληρωμή σας και μόνο. Η Stripe δεν αποθηκεύει κανένα στοιχείο πιστωτικών καρτών στα συστήματα της.​

Τρόποι Πληρωμής

3.1. Αντικαταβολή

Εξόφληση του ποσού σε μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας από το κούριερ, ή κατά την παραλαβή της από το ταχυδρομείο. 

Στις Παραγγελίες εκτός Κύπρου δεν υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής με Αντικαταβολή.

3.2. Πιστωτική – Χρεωστική Κάρτα

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και Mastercard.

3.3. Παραλαβή και Πληρωμή της παραγγελίας σας από το κατάστημά μας

Kατάστημα i-barista.com.cy

Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 23β
Πέρα χωριό Νήσου
Τηλ. 22256063 

Τρόποι Αποστολής

4.1. Παραλαβή από το Κατάστημα χωρίς χρέωση

Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 23β στο Πέρα χωριό Νήσου. 

Για την διευκόλυνση σας, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με το κατάστημα και να κάνετε κράτηση του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, χωρίς καμία χρέωση. 

4.2. Αποστολές Μέσω Κούριερ ή ταχυδρομείου

Αποστολές εντός Κύπρου: Οι παραγγελίες αποστέλλονται με κουριερ σε όλη την Κύπρο. Σε  εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ δυσπρόσιτες περιοχές) χρησιμοποιείται το ταχυδρομείο όπου η υπηρεσία κούριερ δεν ενδείκνυται.

Αδυναμία παροχής υπηρεσιών

Το i-barista.com.cy καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες του να είναι διαθέσιμες εντός των ωραρίων και των καθορισμένων  χρονικών ορίων. Ωστόσο δεν λαμβάνει καμία ευθύνη στην περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης οποιαδήποτε υπηρεσίας που οφείλεται σε υπαιτιότητα των ταχυμεταφορικών εταιρειών που συνεργάζεται, δυσλειτουργίας του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου, διαδικτυακής φιλοξενίας, επεξεργασίας διαδικτυακών πληρωμών, ηλεκτρικού ρεύματος ή του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Τρόποι Παραγγελίας

5.1. Από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα (E-shop) με 6 απλά βήματα

 • Επισκεφτείτε την διεύθυνση i-barista.com.cy, περιηγηθείτε ή χρησιμοποιήστε την εύκολη αναζήτηση, για να βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν.
 • Πατήστε το κουμπί “Προσθήκη στο καλάθι” αφού έχετε επιλέξει το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε. 
 • Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή προϊόντων πατήστε το καλάθι σας (εικονίδιο πάνω δεξιά στην οθόνη για να δείτε ή αλλάξετε τα περιεχόμενα του καλαθιού σας.
 • Επιλέξετε Ταμείο για να τοποθετήσετε την παραγγελία σας. 
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας, επιλέγετε διεύθυνση αποστολής, τρόπο πληρωμής, τρόπο αποστολής και πατώντας «Ολοκλήρωση Παραγγελίας», έχετε ολοκληρώσει την τοποθέτηση της παραγγελίας σας.
 • Θα λάβετε στο e-mail σας επιβεβαίωση της παραγγελίας σας.

5.2. Μέσω τηλεφώνου στο 22256063.

Δώστε την παραγγελία σας μέσω τηλεφώνου.

5.3. Μέσω Ε-mail

Στη διεύθυνση: info@i-barista.com.cy

5.4. Του Καταστήματος μας

Το κατάστημα μας βρίσκεται στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 23β στο
Πέρα χωριό Νήσου. Το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος εμφανίζεται στην σελίδα Επικοινωνία.

Κόστος Μεταφορικών

Για την Κύπρο:

Κόστος μεταφορικών: 4 ευρώ
Κόστος Αντικαταβολής: 0,5 ευρώ 
Δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση όταν η πληρωμή πραγματοποιείται με κάρτα.